Ochrona Danych Osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

@1: iodo@cyberia.pl

@2: info@cmnowemiasto.pl

tel.: 74 849 21 70

fax: 74 849 06 27

KLAUZULE INFORMACYJNE

1.

Klauzula informacyjna dla osób korzystających z formularza kontaktowego (art. 13, 14 RODO) oraz (art. 6 i 9 RODO):

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Nowe Miasto” Sp. z o.o. w Wałbrzychu prowadząca działalność zakładu leczniczego Centrum Medyczne „Nowe Miasto” 58-302 Wałbrzych, ul. 11 Listopada 116.

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu Administratora.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt.

• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.

• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@cyberia.pl

2.

Klauzula informacyjna dla pacjentów - w tym pacjentów rejestrujących się online (art. 13, 14 RODO) oraz (art. 6 i 9 RODO):

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Nowe Miasto” Sp. z o.o. w Wałbrzychu prowadząca działalność zakładu leczniczego Centrum Medyczne „Nowe Miasto” 58-302 Wałbrzych, ul. 11 Listopada 116.

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z d. 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z d. 27 kwietnia 2016 r.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz ubezpieczyciele, laboratoria analityczne i pracownie diagnostyczne.

• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.

• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

• Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@cyberia.pl

3.

Klauzula informacyjna dla pracowników (art. 13, 14 RODO) oraz (art. 6 i 9 RODO):

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Nowe Miasto” Sp. z o.o. w Wałbrzychu prowadząca działalność zakładu leczniczego Centrum Medyczne „Nowe Miasto” 58-302 Wałbrzych, ul. 11 Listopada 116.

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania, pomocy socjalnej, zapewnienia komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. - oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, jako zgody na przekazanie danych innym podmiotom, - a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu).

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: medycyna pracy, zewnętrzne biuro rachunkowe (obsługa kadrowo-płacowa), pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe).

• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, na podstawie Kodeksu Pracy, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.

• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

• Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@cyberia.pl

4.

Klauzula informacyjna dla umów cywilnoprawnych oraz dla kontrahentów (art. 13, 14 RODO) oraz (art. 6 i 9 RODO):

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Nowe Miasto” Sp. z o.o. w Wałbrzychu prowadząca działalność zakładu leczniczego Centrum Medyczne „Nowe Miasto” 58-302 Wałbrzych, ul. 11 Listopada 116.

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia oraz biuro rachunkowe.

• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane będą do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego).

• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@cyberia.pl

5.

Klauzula informacyjna dla zbioru rejestru korespondencji (art. 13, 14 RODO) oraz (art. 6 i 9 RODO):

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Nowe Miasto” Sp. z o.o. w Wałbrzychu prowadząca działalność zakładu leczniczego Centrum Medyczne „Nowe Miasto” 58-302 Wałbrzych, ul. 11 Listopada 116.

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w którym zostały podane oraz do prowadzenia rejestru poczty.

• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Poczta. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat lub w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane będą do momentu ustania przetwarzania w celach organizacyjnych).

• Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu, w którym zostały podane.

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@cyberia.pl

6.

Informujemy, że na terenie obiektów „Nowe Miasto” Sp. z o.o. w Wałbrzychu prowadząca działalność zakładu leczniczego Centrum Medyczne „Nowe Miasto” zainstalowany jest monitoring wizyjny.

• Administratorem systemu monitoringu jest „Nowe Miasto” Sp. z o.o. w Wałbrzychu prowadząca działalność zakładu leczniczego Centrum Medyczne „Nowe Miasto” 58-302 Wałbrzych, ul. 11 Listopada 116.

• Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

• Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

• Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni, aż do nadpisania.

• Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.

• Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: iodo@cyberia.pl

Logotypy projektu Unii Europejskiej Program Regionalny